Právne informácie

Majiteľom a zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.nehnutelnostibratislava.sk je spoločnosť: SR holding, s.r.o., so sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO: 36 676 934, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 42370 (ďalej len Spoločnosť NB).

Internetová stránka: www.nehnutelnostibratislava.sk, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“). Spoločnosť NB je, v zmysle autorského zákona, oprávnená vykonávať majetkové práva k tejto internetovej stránke.

Spoločnosť NB dáva právo využívať internetovú stránku výhradne pre osobnú potrebu používateľa. Akékoľvek iné použitie stránky (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu Spoločnosťou NB, v súlade s Autorským zákonom.

Akýkoľvek zásah do internetovej stránky, zo strany tretej osoby, za účelom meniť ju alebo odstraňovať akékoľvek jej súčasti sa vníma ako porušenie Autorského zákona a Spoločnosť NB má nárok uplatňovať si od tretích osôb náhradu spôsobenej škody.

Údaje uvedené na tejto internetovej stránke majú informatívny charakter, nie sú právne záväzné a nie sú žiadnou ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy, pokiaľ v konkrétnom prípade nie je výslovne uvedené inak. Spoločnosť NB je kedykoľvek oprávnená meniť a dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetovej stránke.